Algemene voorwaarden

U mag uw aankoop binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden retourneren.
De enige voorwaarden die wij stellen is dat alle artikelen ongebruikt en in originele staat zijn.
De artikelen moeten wel op uw kosten terug gestuurd worden met opgaaf van uw bank of girorekeningnummer.
Wij zullen het bedrag exclusief verzendkosten op uw rekening storten.ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN SERVICEVOORWAARDEN

De heer W.A. de Kievid h.o.d.n. “Opnivo Horecameubilair”, gevestigd te Elst (U)
onder nummer 221/2009 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Utrecht op 10juli 2009.Art. 1 Definities
1.In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Opnivo Horecameubilair: onder Opnivo Horecameubilair wordt tevens verstaan iedere handelsnaam van Opnivo Horecameubilair, zoals vermeld in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 30156481, hierna nader aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’.

Wederpartij en/of opdrachtgever: iedere (rechts)per-soon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijgende en erfgenamen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij.

Consument: Een wederpartij van leverancier die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten met een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Art. 2 Algemeen
1.Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitslui¬tend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
5.Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail plaats vindt.

Art. 3 Aanbiedingen
1.Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.Wij gaan uit en wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ons gegeven ontwerpen, specificaties, (elektronische) bestanden en andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren.
3.Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
4.Indien wij kosten hebben moeten maken om de wederpartij een aanbieding te kunnen doen, hebben wij het recht deze kosten bij de wederpartij in rekening te brengen voorzover wij de wederpartij voorafgaand aan het doen van een aanbieding hierop hebben gewezen.

Art. 4 Overeenkomst
1.Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
2.Bij de verkoop van goederen aan consumenten kan een vooruitbetaling van maximaal 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
4.De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te ver¬schaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.
5.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.Indien door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

Art. 5 Prijzen en meerwerk
1.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
-gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, dat wil zeggen ´ex works´ conform Incoterms 2000.
-exclusief B.T.W., evt. invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
-exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer/verzend, administratie en verzekering,
-vermeld in EURO (€); eventuele tussentijdse koerswijzigingen worden doorberekend.
2Het ontstaan van meerwerk, 25% van het offertebedrag te boven gaande, zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan.
De wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de wederpartij tijdig na melding ons heeft bericht van dat meerwerk af te zien.
Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.
3.Ingeval van tussentijdse, onvoorziene verhoging van een kostprijsfactor(en) zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften.
Voor werkuren buiten de gebruikelijke werktijden kunnen wij een tarief berekenen van 150% van het geldende uurtarief.
4.Indien door de wederpartij voor het uitoefenen van werkzaamheden materialen ter beschikking worden gesteld, hebben wij het recht deze in de orderprijs te verwerken tot een maximum van 20% van de door ons in vergelijkbare gevallen te berekenen kostprijs van de betreffende materialen.

Art. 6 Betaling
1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuur¬datum. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
2.Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter vol¬doening van de oudste openstaande factuur(en). Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
3.Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4.Wij hebben de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Art. 7 Rente en kosten
1.Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsge¬vonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.
2.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en proces¬bijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbe¬grip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-

Art. 8 Levering
1.Zodra een koopovereenkomst is gesloten, staat het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af het magazijn van ons be¬drijf, dat wil zeggen ´ex works´ conform Incoterms 2000.
2.Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.
3.Indien de levering geschiedt op basis van ‘Incoterms’, zullen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende ‘Incoterms’ van toepassing zijn.
4.De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat wij deze bij hem afleveren of doen afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.De wederpartij is verplicht het geleverde op eventuele tekorten en/of beschadiging te (laten) controleren, zulks binnen 3 werkdagen na aflevering, dan wel na ons bericht dat het geleverde ter beschikking van de wederpartij staat.
6.Wij zijn gerechtigd tot deelleveranties, die wij afzonderlijk kunnen factureren.
7.Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schrifte¬lijk anders is overeengekomen.
8.Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen of indien de wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, worden de zaken door ons voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden tegen voldoening van onze desbetreffende factuur(en).

Art. 9 Annulering, opschorting en ontbinding
1.Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren en wij hier mee instemmen, wordt 10% van de orderprijs (excl. B.T.W.), minimaal € 100,-, als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, waaronder begrepen gederfde winst.
2.Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
-ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
-de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
3.Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Art. 10 Geheimhouding en privacy
1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3.De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.

Art. 11 Concurrentiebeding
1.Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij of van ondernemingen waarop ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep is gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Art. 12 Eigendomsvoorbehoud
1.Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij zijn betaald.
2. In geval de wederpartij:
-in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
-komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
-enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
-nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestel¬de termijn te voldoen,
-overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doel¬stelling van zijn bedrijf,
hebben wij door het louter plaatsgrijpen van een dergelijke omstandigheid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
3.Een wederpartij die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
4.Indien de wederpartij (mede) uit door ons geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de wederpartij die zaak slechts voor ons en houdt de wederpartij de nieuw gevormde zaak voor ons totdat de wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; wij hebben in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
5.Rechten worden in voorkomend geval aan de wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
6.Wij kunnen de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en resultaten van de dienstverlening van ons onder ons houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de wederpartij alle aan ons verschuldigde bedragen betaald heeft.

Art. 13 Transport en risico
1.Het risico van de zaak gaat over op het moment waarop wij de zaken volgens de overeenkomst ter beschikking hebben gesteld aan de wederpartij, tenzij anders wordt overeengekomen.
2.Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien wij de geleverde zaak bij ons of op een andere door de wederpartij aangewezen plaats installeren en/of monteren, tenzij anders wordt overeengekomen.
3.Indien en voor zover overeengekomen wordt dat wij voor transport zullen zorgdragen, vindt opslag, laden, transport en lossen plaats voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De wederpartij kan zich tegen bedoelde risico´s verzekeren.
4.De kosten van uitvoering van eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending, komen voor rekening van de wederpartij.

Art. 14 Industriële eigendoms- en auteursrechten
1.Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst of aanbieding ontwikkelde of ter beschikking gestelde tekeningen, schetsen, bestekken, begroting, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede maquettes, modellen, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.
2.Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging. Een aan de wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
3.Overdracht van industriële eigendoms- en/of auteursrechten kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk geschieden.
4.Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van ons te herhalen, ook niet indien het slechts een deel van een al dan niet uitgevoerd ontwerp van ons betreft, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
5.Wij kunnen voorwaarden verbinden aan het verlenen van onze in lid 4 bedoelde toestemming, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder mede begrepen.
6.Indien partijen zijn overeengekomen, dat de directie tijdens de uitvoering niet door ons zal worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever ons in de gelegenheid te stellen erop toe te zien, dat de verwezenlijking van haar ontwerp geschiedt in overeenstemming met onze bedoelingen.
7.De werkzaamheden, die wij bij het in lid 6 bedoelde toezicht verrichten, worden afzonderlijk gehonoreerd.
8.Wij hebben het recht onze ontwerpen bij herhaling te verwezenlijken, voor zover redelijke belangen van een eerdere opdrachtgever zich daartegen niet verzetten en niet dan nadat wij met de eerdere opdrachtgever overleg hebben gepleegd, of, indien de eerdere opdrachtgever niet voor overleg openstaat, niet dan nadat wij hem op de hoogte hebben gesteld.
9.Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is de wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door ons schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan ons te maken.

Art. 15 Aansprakelijkheid
1.Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voorzover door de (Nederlandse) Wet bepaald.
2.Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven gaan.
3.Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
4.Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroor¬zaakt door het gebruik of de ongeschiktheid daartoe van het geleverde anders dan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft en waarvoor het geleverde is bedoeld.
5.Wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt, voorzover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan wederpartij mogen worden toegerekend dan wel tot diens risicosfeer behoren, behoudens voorzover de aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan wederpartij. Indien de wederpartij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
6.Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, van het geleverde zijn voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
7.Ten aanzien van door ons geleverde zaken zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor gebreken indien de betrokken zaken door ons zelf zijn geproduceerd en die zaken rechtstreeks in deze staat aan de wederpartij zijn geleverd, doch slechts indien de gebreken aantoonbaar aan onze schuld te wijten zijn. Indien een of meer door ons geleverde zaken ondeugdelijk zijn, reikt onze aansprakelijkheid nimmer verder dan datgene waarvoor wij de leverancier van de betreffende zaken aansprakelijk kunnen stellen.
8.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.
9.Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade tengevolge van niet of niet tijdige levering van zaken bij restauraties of reparaties indien deze een gevolg zijn van omstandigheden waaronder van ons redelijkerwijs geen nakoming kan worden verwacht.
10.De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde zaken, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken of andere materialen.
11.Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.


Art. 16 Overmacht
1.Onder \"overmacht\" wordt verstaan:
elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
2.De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
3.Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
4.Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan ver¬bonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij anders is overeengekomen.
5.Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze zijn verbintenis hadden moeten nakomen.
6.Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd. In dat geval wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Art. 17 Reclames
1. Eventuele reclames ten aanzien van zichtbare gebreken, of facturen, worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 7 dagen na levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 3 weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt onder opgave van de aard en grond der klachten.
2.Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
3.Indien reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
4.Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
5.Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Art. 18 Garantie
1.Indien en voorzover door de fabrikant garantie wordt verstrekt, zullen wij onze aanspraken op fabrieksgarantie onder de daarbij behorende condities aan de we¬derpartij overdragen zodra de volledige koopsom door ons zal zijn ontvangen.
2.Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons verrichte werkzaamheden en diensten, alsmede voor de kwaliteit van de door ons geleverde en gebruikte materialen voor zover deze niet onder fabrieksgarantie vallen. Gebreken aan de door ons geleverde zaken die aantoonbaar binnen 12 maanden na levering zijn ontstaan, zullen wij de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, naar onze keuze, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan ons te retourneren en ons de eigendom te verschaffen.
Deze garantie geldt tevens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding aan ons heeft gemaakt.
3.De garantie vervalt in ieder geval indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde niet voor normaal dagelijks gebruik werd toegepast dan wel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Art. 19 Koop op afstand
1.Ingeval van koop op afstand heeft wederpartij, mits het een consumentenkoop betreft zoals bedoeld in de definities van deze voorwaarden en de Wet (Burgerlijk Wetboek, boek 7, afdeling 9A), gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden, indien de zaak compleet en onbeschadigd is
2.Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te worden verstrekt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of eerder of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden plaatsvinden.
3.Dit artikel heeft geen gelding op navolgende producten
a.van zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Opnivo Horecameubilair geen invloed heeft.
b.tijdsgebonden producten
c.persoonlijke producten of producten die op verzoek van de consument van een bedrukking zijn voorzien of speciaal op bestelling van de consument zijn gemaakt.
4. De consument heeft gedurende 3 maanden na ontvangst van de zaak het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden indien niet uiterlijk bij de aflevering van de zaak aan de wederpartij de zaken als bedoeld in artikel 7:46c BW kenbaar zijn gemaakt.
5.Ontbinding door de consument als voormeld dient te geschieden bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, onder gelijktijdige retournering van de complete en onbeschadigde zaak. Indien de consument gebruik maakt van de mogelijkheid tot ontbinding als voorzien in lid 4 van dit artikel, dient hij bij aangetekend schrijven tevens te vermelden welke zaken hem niet tijdig gebleken zijn.
6. Indien de consument reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de consument de overeenkomst met Opnivo Horecameubilair ingevolge dit artikel heeft herroepen, zullen wij deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat wij het door de consument geretourneerde product(en) hebben ontvangen, aan de consument terugbetalen. Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan die ons of onze leverancier) is beschadigd.
7. Indien een product wordt geretourneerd dat naar ons oordeel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de consument te wijten is of anderszins voor risico van de consument komt, zullen wij de consument hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Wij hebben het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de consument terug te betalen bedrag in te houden.
8 Het bezoekadres waar een klacht kan worden ingediend is ons vestigingsadres (Opnivo Horecameubilair , Industrieweg zuid 21a, 3958VV Amerongen)

Art. 20 Toepasselijk recht
1.Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Overige internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden eveneens uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.

Art. 21 Geschillen
1.Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.
2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3.Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2008 - 2024 Opnivo online shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel